contact


"Liefde is de moeilijkste puzzel die er is en bestaat toch maar uit 2 stukjes ..."

Wil je graag wat meer info, heb je interesse in een eerste intake-gesprek of wil je graag op de hoogte gehouden worden van al onze activiteiten, neem dan zeker contact met ons op.

 
 
 
 
 
ik ben single
ik wil graag mee voor het gezelschap
ik ben op zoek naar een partner
mijn relatie heeft een nieuwe boost nodig
ik heb een nieuw samengesteld gezin
 
30-45
40-55
50-65
60-75
75+
weet ik nog niet...
is niet van belang ...
 
ik maak graag een afspraak
ik ontvang graag de nieuwsbrief
ik ontvang graag wat meer info rond de georganiseerde reizen
ik word graag uitgenodigd voor het info-evenement
 
 

Privacy statement & policy

 

GFL respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan GFL kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met GFL worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

 

Alle info over welke persoonsgegevens GFL verwerkt en hoe GFL hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 

1.Deze Privacy statement & policy

 

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die GFL van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de website en diensten van GFL, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door GFL verwerkte persoonsgegevens.

GFL behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van GFL terugvinden.

 

2.Persoonsgegevens in het bezit van GFL

 

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door GFL verzameld en verwerkt worden.

 

Dit zijn onder meer:

 

Gegevens die u rechtstreeks aan GFL verstrekt

 

  • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
  • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
  • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt met GFL, zoals onder meer tekst, geluidsopnamen, … .

 

Gegevens uit andere bronnen 

GFL kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op GFL.

 

Op de GFL website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door GFL en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. GFL raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

 

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan GFL of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan GFL (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

 

3.Verwerking van de persoonsgegevens door GFL

 

Persoonsgegevens worden door GFL voor volgende doeleinden verwerkt:

 

  • Het personaliseren van de aan u te leveren diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten;
  • De naleving van de op GFL van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
  • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

 

4.Delen van de persoonsgegevens door GFL

 

GFL kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met partners of andere aangestelden van GFL wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering van de diensten. Met deze partners of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat GFL uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. GFL zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

 

5.Uw rechten

 

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die GFL van u verwerkt.

 

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

 

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de GFL dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

 

Hiertoe kan u contact opnemen met GFL via de contactinformatie zoals onderaan deze Privacy statement & policy opgenomen.

 

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

 

6.Veiligheidsbeleid van GFL

 

 

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt GFL alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

 

Bewaring van gegevens

 

GFL zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van GFL met betrekking tot deze gegevens en met de missie van GFL om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

 

7.Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

 

GFL verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de diensten of websites van GFL te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal GFL deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

 

8.Contactgegevens

 

DCAS Comm.V.

Rommekeshof 9

2830 Blaasveld

KBO nr. 0700.203.210

ilse@goforlove.be